OPS Rozprza


Idź do treści

500+

Program "Rodzina 500+"

W lipcu tylko online:

Od 1 lipca 2018r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:
" portal "emp@tia",
" systemy bankowe,
" PUE ZUS
" epuap
Uwagi do wypełniania wniosku:
Warto podać we wniosku swój e-mail oraz telefon kontaktowy w celu zapewnienia lepszego kontaktu z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Wnioski o świadczenie wychowawcze "500+" w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będzie można składać od 1 sierpnia 2018r.
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, ul. Rynek Piastowski 10, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.
Kryterium dochodowe:
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
Dodatkowe warunki dla samotnych rodziców:
W okresie zasiłkowym zaczynającym się od 1 października 2018r. podobnie jak w okresie poprzednim przepisy wymagają spełnienia dodatkowych warunków w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko:
Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba rozwiedziona lub będąca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2. ojciec dziecka jest nieznany;
3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Terminy wypłaty świadczenia:
" Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
" W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
" W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
" W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 listopada do 30 listopada, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia.
" W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego.
" W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego.
" Wnioski składane od 1 lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Informator 500+ dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Program „Rodzina 500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, że od1 sierpnia 2017 roku będzie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 r.. - dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Przyjmowaniewniosków odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy ul. Rynek Piastowski 10, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Informacja pod nr tel. 44 615-80-66


  • Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
  • W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
  • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 listopada do 30 listopada, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia.
  • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego.
  • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego.
  • Wnioski składane od 1 lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili doądu o jego przysposobienie).

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego:
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Wnioski można składać od pierwszego sierpnia 2017 roku.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego