OPS Rozprza


Idź do treści

Projekt 2008

Projekty POKL


Projekt 2008 "TERAZ CZAS NA CIEBIE"

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy po raz
pierwszy zrealizował projekt systemowy współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej.

Projekt " TERAZ CZAS NA CIEBIE " współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był realizowany od czerwca do grudnia 2008 roku.

Cele projektu

Celem niniejszego projektu było dostosowanie osób bezrobotnych posiadających zbyt niskie bądź zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, uniemożliwiające im podjęcie zatrudnienia do nowych warunków i wymogów rynku pracy poprzez organizację szkoleń i kursów. Realizacja projektu miała przyczynić się do pozyskania przez nich nowych umiejętności poświadczonych odpowiednimi certyfikatami. Istotny wpływ na wybór proponowanej przez nas strategii odegrało położenie gminy Rozprza w jednym z ,,zagłębi logistycznych Polski''.
W drodze informacji uzyskanych od pobliskich przedsiębiorstw logistycznych wynikało, że zapotrzebowanie na operatorów wózków jezdniowych stale wzrastało a rozwijająca się sieć marketów odczuwa brak wykwalifikowanych kasjerów.


W związku z powyższym działania projektu zostały ukierunkowane na kursy w zakresie:

" obsługi wózków jezdniowych,
" magazynierów- fakturzystów

Projekt umożliwił odbiorcom wybór szkolenia, kursu zgodnie z ich predyspozycjami osobowymi. Projekt miał przyczynić się do powrotu mieszkańców wykluczonych społecznie na rynek pracy a tym samym podnieść jakość ich życia.
W myśl zasady równości płci- odbiorcami projektu byli zarówno kobiety jak i mężczyźni.
W projekcie wzięło udział 25 osób , w przedziale wiekowym 25-45 lat, spełniające następujące warunki:

- osoby długotrwale bezrobotni,
- będące w wieku aktywności zawodowej,
- nie pozostające w zatrudnieniu,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu:


" wzrost samooceny,
" pozyskanie umiejętności komunikowania się,
" umiejętność tworzenia podstawowych dokumentów niezbędnych podczas poszukiwania zatrudnienia,
" uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Działania w projekcie polegały na indywidualnym podejściu do odbiorcy i udzieleniu im kompleksowego wsparcia, polegającego zarówno na pomocy w postaci doradztwa zawodowego , treningach motywacyjnych, zajęciach z informatyki oraz szkoleniach w zakresie ,, magazynier-fakturzysta'' oraz ,, kierowca wózków jezdniowych''.


Zakładane rezultaty twarde projektu to:

" przeszkolenie 100 % uczestników projektu- 25 osób,
" 100 % odbiorców podniesie kwalifikacje, poparte wydaniem świadectw i zaświadczeń kwalifikacyjnych o ukończeniu kursów,
" 15 % uzyska zatrudnienie,
" podpisanie 25 kontraktów socjalnych,

Rezultaty miękkie projektu to:

" nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
" wzrost motywacji i aspiracji zawodowych odbiorców projektu,
" zwiększenie zaufania we własne siły,
" podniesienie samooceny,
" umiejętność tworzenia przez odbiorców projektu dokumentów niezbędnych przy
poszukiwaniu pracy,
" rozpowszechnianie projektów finansowanych ze środków EFS.

Rezultaty projektu były monitorowane poprzez prowadzenie listy obecności uczestników szkoleń. Uczestnicy szkolenia musieli także informować projektodawcę o swojej sytuacji zawodowej 4 miesiące po zakończeniu szkolenia.
Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, wzrosło poczucie własnej wartości, nabyto zdolność dostosowania się do zmieniających się potrzeb na rynku pracy, podniesiono poziom życia, wzmocnienie pozycji w społeczeństwie, a przede wszystkim uniezależnienie od pomocy społecznej.


R E G U L A M I N
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym :
"Teraz czas na Ciebie"
realizowanym przez : Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy


pełny tekst

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego