OPS Rozprza


Idź do treści

Projekt 2010

Projekty POKL


Projekt 2010 "TERAZ CZAS NA CIEBIE"

PROJEKT SYSTEMOWY ,,TERAZ CZAS NA CIEBIE''
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był realizowany od stycznia do grudnia 2010 roku.


Cele projektu

Celem niniejszego projektu było dostosowanie osób bezrobotnych posiadających zbyt niskie bądź zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, uniemożliwiające im podjęcie zatrudnienia do nowych warunków i wymogów rynku pracy poprzez organizację szkoleń i kursów. Realizacja projektu miała przyczynić się do pozyskania przez nich nowych umiejętności poświadczonych odpowiednimi certyfikatami. Negatywne skutki zahamowania rozwoju gospodarczego kraju wpłynęły na pogorszenie się rynku pracy powiatu piotrkowskiego. Trudna sytuacja na piotrkowskim rynku spowodowała liczne zwolnienia grupowe w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Tryb. i okolic (''PIOMA SA'', ,,PIOMA ODLEWNIA'', ,,PIOMA INDUSTRY'', ,,,FORMAPLAN POLSKA''). Koniecznym zatem staje się przekwalifikowanie osób poszukujących pracy.


W związku z powyższym działania projektu zostały ukierunkowane na kursy w zakresie:

" Sekretarka- asystentka
" Wykańczanie wnętrz

Projekt umożliwił odbiorcom wybór szkolenia, kursu zgodnie z ich predyspozycjami osobowymi. Projekt miał przyczynić się do powrotu mieszkańców wykluczonych społecznie na rynek pracy a tym samym podnieść jakość ich życia.

W myśl zasady równości szans- odbiorcami projektu byli zarówno kobiety jak i mężczyźni.
W projekcie wzięło udział 12 osób , w przedziale wiekowym 20-55 lat, spełniające następujące warunki:

- osoby długotrwale bezrobotni,
- będące w wieku aktywności zawodowej,
- nie pozostające w zatrudnieniu,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu:


" wzrost samooceny,
" pozyskanie umiejętności komunikowania się,
" umiejętność tworzenia podstawowych dokumentów niezbędnych podczas poszukiwania zatrudnienia,
" uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Działania w projekcie polegały na indywidualnym podejściu do odbiorcy i udzieleniu im kompleksowego wsparcia, polegającego zarówno na pomocy w postaci doradztwa zawodowego , treningach motywacyjnych, szkoleniach, kursach oraz innych formach aktywizujących odbiorców projektu.


Zakładane rezultaty twarde projektu to:

" przeszkolenie 100 % uczestników projektu- 12 osób( 6 kobiet i 6 mężczyzn), z terenów wiejskich
" 100 % odbiorców podniesie kwalifikacje, poparte wydaniem świadectw i zaświadczeń kwalifikacyjnych o ukończeniu kursów,
" 10 % uzyska zatrudnienie,
" podpisanie 12 kontraktów socjalnych,

Rezultaty miękkie projektu to:

" nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
" wzrost motywacji i aspiracji zawodowych odbiorców projektu,
" zwiększenie zaufania we własne siły,
" podniesienie samooceny,
" umiejętność tworzenia przez odbiorców projektu dokumentów niezbędnych przy
poszukiwaniu pracy,
" rozpowszechnianie projektów finansowanych ze środków EFS.

Rezultaty projektu były monitorowane poprzez prowadzenie listy obecności uczestników szkoleń. Uczestnicy szkolenia musieli także informować projektodawcę o swojej sytuacji zawodowej 4 miesiące po zakończeniu szkolenia.


Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy :

- podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe,
- wzrosło ich poczucie własnej wartości,
- nabyli zdolność dostosowania się do zmieniających się potrzeb na rynku pracy,
- podniesiono poziom życia,
- wzmocnienie pozycji w społeczeństwie, a przede wszystkim uniezależnienie od pomocy
społecznej.

Prezentacja z kursu ,, sekretarka - asystentka''


kliknij obrazek

Prezentacja z kursu ,,wykańczanie wnętrz ''


kliknij obrazek

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego