OPS Rozprza


Idź do treści

Projekt 2011

Projekty POKL


Projekt 2011 "TERAZ CZAS NA CIEBIE"

Podsumowanie projektu systemowego ,,TERAZ CZAS NA CIEBIE''


Treść podsumowania

OGŁOSZENIE


W dniu 15 września 2011 r. zakończyło się szkolenie zawodowe w zakresie:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT.B.


Uczestnicy kursu zdobyli certyfikay i zaświadczenia ukończenia szkolenia " Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B". W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego został wyznaczony termin egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Uczestnicy przystąpią do egzaminu w dniu 05.10.2011 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 14 września 2011 r. zakończyło się szkolenie zawodowe w zakresie:

PRACOWNIK KADROWO- PŁACOWY Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ,,PŁATNIK''


Uczestnicy kursu zdali egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Tym samym zdobyli uprawnienia w zawodzie pracownika kadrowo - płacowego z obsługą programu płatnik

OGŁOSZENIE


W dniu 4 września 2011 r. zakończyło się szkolenie zawodowe w zakresie:
,
,OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI ''
Uczestnicy kursu zdali egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego . Tym sami zdobyli uprawnienia zawodowe operatora koparko-ładowarki.

OGŁOSZENIE
W dniu 16 sierpnia 2011 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe w zakresie:
PRACOWNIK KADROWO- PŁACOWY Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ,,PŁATNIK''

W szkoleniu uczestniczą trzy kobiety i jeden mężczyzna . Miejscem przeprowadzenia kursu jest:
- zajęcia teoretyczne i praktyczne : Piotrkowska Fundacja im. A. F. Modrzewskiego,
ul. Słowackiego 7/9, 97-300 Piotrków Tryb.


OGŁOSZENIE

W dniu 01 sierpnia 2011 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe w zakresie:
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT.B.

W szkoleniu uczestniczą cztery kobiety. Miejscem przeprowadzenia kursu jest:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne : Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,OLIMP'' s.c., ul. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Tryb.

OGŁOSZENIE


W dniu 25 lipca 2011 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe w zakresie:
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI.


W szkoleniu uczestniczy czterech mężczyzn. Miejscem przeprowadzenia kursu jest:

  • zajęcia teoretyczne: PRZEDSIĘBIORSTWO SZKOLENIOWO - USŁUGOWO - HANDLOWE ,, UNIVERSUM’’, 98-220 Zduńska Wola, ul. Słowackiego 7
  • zajęcia praktyczne: POLIGON SZKOLENIOWY, 98-220 Zduńska Wola, Gajewniki 5


OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTEPOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, iż w dniu 15 lipca 2011 r. zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usług w zakresie:

-,,PRACOWNIK KADROWO - PŁACOWY Z OBSŁUGĄ PROGRAMU PŁATNIK''

Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Piotrkowska Fundacja im. A. F. Modrzewskiego z Piotrkowa Tryb. i tej firmie powierzono realizację zamówienia.


OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTEPOWANIA

W dniu 15 lipca 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na realizację usług w zakresie:

- PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT.B,

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyła Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s. c.
z Piotrkowa Trybunalskiego.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTEPOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, iż w dniu 15 lipca 2011 r. zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usług:

- OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI''

Najkorzystniejszą ofertę przedłożyło Przedsiębiorstwo Szkoleniowo- Usługowo- Handlowe ,UNIVERSUM''
ze Zduńskiej Woli'' i tej firmie powierzono realizację zamówienia.


OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


W dniu 8 czerwca 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na realizację usług w zakresie:
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- warsztaty psychologiczne.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyła Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. z Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIAOśrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy informuje, że w dniu 27 maja 2011 r., w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na realizację - "opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych projektu", została wybrana kandydatura firmy P.P.H.U. "ARTes" z Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.


WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


W dniu 23 maja 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy wszczął postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Przedmiot zamówienia stanowiło zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 12 uczestników projektu, w zakresie:
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (12 godz. dydaktycznych/grupa),
- warsztaty psychologiczne (15 godz. dydaktycznych/grupa).
Formularz ofertowy należało złożyć w siedzibie Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza, do dnia 31.05.2011 r.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy projektu systemowego ,, Teraz czas na Ciebie'' w dniu 17 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
Przedmiotem zamówienia było opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych projektu. Udzielenie zamówienia nastąpiło w drodze zapytania cenowego (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy.


NABÓR DO PROJEKTU NA 2011 ROK


Z dniem 31 maja 2011 r. została zakończona rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu. Kwalifikacja nastąpiła na podstawie przeprowadzonych przez pracowników socjalnych ankiet rekrutacyjnych, które pozwoliły wytypować osoby spełniające warunki do uczestniczenia w projekcie oraz po indywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Koordynatora projektu.
Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 12 beneficjentów ostatecznych (w tym 3 osoby o ustalonym stopniu niepełnosprawności), którzy są osobami w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Oprócz listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, została utworzona lista rezerwowa.
Z uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne

PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY RAMOWEJ NA 2011 r.


W dniu 11 kwietnia 2011 r. został podpisany aneks do umowy ramowej na 2011 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Rozprza, w związku z realizacją projektu systemowego "Teraz czas na Ciebie".
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
Budżet projektu wynosi: ze środków europejskich - 107.071,51 zł, budżetu państwa - 5.668,49 zł, wkład własny Gminy Rozprza - 13.226,48 zł.

NOTATKA ZE SPOTKANIA INFORMACYJNO - ORGANIZACYJNEGO
W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PO KL PODDZIAŁANIE 7.1.1
,,TERAZ CZAS NA CIEBIE''.

treść notatki

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego