OPS Rozprza


Idź do treści

Projekt 2012

Projekty POKL


PODSUMOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO
,,TERAZ CZAS NA CIEBIE''

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Czas realizacji projektu: od stycznia do grudnia 2012 roku.

Podsumowanie projektu 2012.pdf

OGŁOSZENIE

W dniu 18.09.2012r. zostały zakupione bilety do kina
dla 15 uczestników projektu ,,Teraz czas na Ciebie'' oraz ich osób towarzyszących.
Karnety należy wykorzystać w kinie ,,Helios'' w Focus Mall w Piotrkowie Tryb.,
w terminie do 31 grudnia 2012r.


OGŁOSZENIE

W dniu 10.10.2012 r. uczestnicy projektu ,,Teraz czas na Ciebie'' otrzymali wsparcie w postaci zasiłku celowego, będącego wkładem własnym w projekt tut. Ośrodka Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE

W dniu 31.08.2012r. zakończyło się szkolenie zawodowe w zakresie:

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Dziewięciu uczestników szkolenia zdało egzamin końcowy w formie teoretycznej i praktycznej i uzyskali zaświadczenia ukończenia szkolenia. Tym samym zdobyli uprawnienia zawodowe.


OGŁOSZENIE

W dniu 20.08.2012r. zakończyło się szkolenie zawodowe w zakresie:

SPAWACZ METODĄ MAG-135 I TIG-141

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Tryb. przeprowadzono egzamin końcowy w formie teoretycznej i praktycznej dla dwóch uczestników kursu, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin zawodowy. Zdobyli zaświadczenia ukończenia szkolenia.

JEDNODNIOWA WYCIECZKA DO WROCŁAWIAW dniu 10 sierpnia 2012 r. odbyła się wycieczka integracyjna dla 15 uczestników projektu ,,Teraz czas na Ciebie’’ oraz 15 osób z ich rodzin i 3 opiekunów z kadry projektu. Opiekunami grupy były: Krystyna Góra, Jolanta Lewińska i Anna Misztela. Celem wycieczki był wyjazd integracyjny, w celu zapoznania się i zaprzyjaźnienia się uczestników projektu, możliwości zwiedzenia dóbr kulturalnych. Jednodniową wycieczkę zorganizowało biuro podróży ,,WENUS’’.

więcej:

OGŁOSZENIE

W dniu 31.07.2012r. zakończyło się szkolenie zawodowe w zakresie:


KOSMETYCZKA-KURS WIZAŻU, PIELĘGNACJI PAZNOKCI I CIAŁA


Uczestniczki kursu zdobyły certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkolenia. W dniu 31.07.12r. zdały egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Tym samym zdobyły uprawnienia zawodowe.


Rozprza, 27.07.2012 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej dla 33 osób (15 uczestników projektu oraz 15 osób towarzyszących + 3opiekunów) do miasta Wrocławia, informuję, iż została wybrana oferta firmy:

PPUHiTT ,,WENUS’’
Joanna Dukowska
97-340 Rozprza, ul. Piotrkowska 11

Pełny tekst

Rozprza, dn. 09.07.2012 r.
Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14euro


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę- zorganizowania jednodniowej wycieczki turystycznej, w ramach projektu „Teraz czas na Ciebie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapytanie ofertowe - pdf

Informacja

W dniu 10 lipca 2012 r. zakończyło się szkolenie w zakresie: warsztaty psychologiczne i warsztaty aktywnego poszukiwania. Uczestnicy kursu zdobyli certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Szkolenie przeprowadziła Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,OLIMP’’ s.c. z Piotrkowa Trybunalskiego.


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU SZKOLENIA

W dniu 27 lipca 2012 r. o godz.9.00 rozpocznie się szkolenie dla 9 uczestników projektu w zakresie: OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO - w wymiarze 67 h, w tym 52 h zajęć teoretycznych i 15 h zajęć praktycznych na uczestnika projektu. Szkolenie będzie przeprowadzane w biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej i organizatorem będzie Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,OLIMP'' s.c. z Piotrkowa Tryb.


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU SZKOLENIA


W dniu 09 lipca 2012 r. rozpoczęło się szkolenie dla 2 uczestników projektu w zakresie: SPAWACZ METODĄ MAG-135 oraz TIG-141 - w wymiarze 240 h na uczestnika projektu. Szkolenie jest przeprowadzane przez Centrum Kształcenia Praktycznego z Piotrkowa Tryb.


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU SZKOLENIA

W dniu 09 lipca 2012 r. rozpoczęło się szkolenie dla 4 uczestniczek projektu w zakresie: KOSMETYCZKA- KURS WIZAŻU, PIELĘGNACJI I CIAŁA - w wymiarze 150 h na uczestnika projektu. Szkolenie jest przeprowadzane przez Piotrkowską Fundację im A.F. Modrzewskiego w Piotrkowie Tryb.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

W dniu 22 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na realizację usług w zakresie:

- KOSMETYCZKA- KURS WIZAŻU, PIELĘGNACJI I CIAŁA

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyła Fundacja im A.F. Modrzewskiego z Piotrkowa Tryb. i tej firmie powierzono realizację zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.


OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

W dniu 22 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na realizację usług w zakresie:


- SPAWACZ METODĄ MAG-135 oraz TIG-141

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyło Centrum Kształcenia Praktycznego z Piotrkowa Tryb. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

W dniu 22 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na realizację usług w zakresie:


- OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyła Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,OLIMP'' z Piotrkowa Tryb. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.


OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

W dniu 11 czerwca 2012 r. rozpoczęło się szkolenie dla 15 uczestników projektu w zakresie: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy -w wymiarze 105 h na uczestnika projektu oraz warsztaty psychologiczne -w wymiarze 105 h na uczestnika projektu. Zajęcia odbywają się w biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy, przy ul. Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza. Szkolenie jest przeprowadzane przez Agencję Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,OLIMP'' s.c. z Piotrkowa Tryb.


Rozprza, 08.06.2012 r.Zapytanie ofertowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,Kosmetyczka – kurs wizażu, pielęgnacji paznokci i ciała ’’, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu "Teraz czas na Ciebie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1. zapytanie ofertowe ,,Kosmetyczka – kurs wizażu, pielęgnacji paznokci i ciała ’’.pdf

Rozprza, 08.06.2012 r.Zapytanie ofertowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,Spawacz metodą MAG-135 oraz TIG-141’’, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu "Teraz czas na Ciebie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1. zapytanie ofertowe "Spawacz metodą MAG-135 oraz TIG-141".pdf

Rozprza, 08.06.2012 r.Zapytanie ofertowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,Obsługa wózków jezdniowych'', celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu "Teraz czas na Ciebie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1. zapytanie ofertowe "Obsługa wózków jezdniowych".pdf

Rozprza, 23.05.2012 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 15 uczestników projektu w zakresie: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty psychologiczne, informuję, iż została wybrana oferta firmy:


AUO OSK ,,OLIMP'' s.c.
ul. Armii Krajowej 22A,
97- 300 Piotrków Tryb.


Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową wykonania zamówienia.


Dziękuję za udział w postępowaniu.

Ewa Szczegodzińska
…………………………………………
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w RozprzyOtrzymują:

1. AUO OSK ,,OLIMP''
ul. Armii Krajowej 22A,
97- 300 Piotrków Tryb.
2. Centrum ,, PROGRES''
ul. Listopada 41, 95-040 Koluszki
3. IMAGO CONSULTING Dorota Szykulska-Paprocka
ul. Św. Franciszka z Asyżu 10 e, 93-485 Łódź
4. Agencja Usług Oświatowych ,,L-Mot'' spółka zo.o
ul. Narutowicza, 97-300 Piotrków Tryb.

W dniu 22.05.2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy podpisał umowy ramowe z firmami na wykonanie:


- mebli konferencyjnych - P.H.U KOMERS, ul.Dmowskiego 22/24, 97-300 Piotrków Tryb.,
- plakatów - 50 szt- Agencja Reklamowa Pinakolada.pl, ul. Mikolowska 39/21, 40-066 Katowice.

Rozprza, dn. 18.05.2012r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o cenę na:

Zakup i dostawę mebli konferencyjnych :
- Stół konferencyjny na 12 osób
- krzesła konferencyjne (12 szt)
w ramach projektu,, Teraz Czas na Ciebie'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

wybrano ofertę firmy:

PHU KOMERS, Anna Lauks
97-300 Piotrków Tryb.,
ul. Dmowskiego 22/24

Oferta firmy jest najkorzystniejsza i otrzymała maksymalną ilość punktów. Jest zgodna z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:
1. PHP ,,Donata'', ul.Dąbrowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.,

Rozprza, dn. 17.05.2012r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o cenę na:

opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych:
- plakatów- 50 szt.
promujących realizację projektu systemowego ,,Teraz Czas na Ciebie'' współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Plakat musi być zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

wybrano ofertę firmy:

Agencja Reklamowa Pinakolada
ul. Mikołowska 39/21
40-066 Katowice, woj. śląskie


Oferta firmy jest najkorzystniejsza i otrzymała maksymalną ilość punktów. Jest zgodna z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:
1. ARTES- firma reklamowa, ul. Dmowskiego 22/24, 97-300 Piotrków Tryb.,
2. AFISZ Poligrafia-reklama, ul. Leśna 11, 97-371 Wola Krzysztoporska,
3. Agencja reklamowa Jarograf, Chłapowskiego 31/18, 63-100 Śrem,
4. M&M Reklama i Promocja, ul. Narutowicza 27A, 97-300 Piotrków Tryb.,
5. Agencja reklamowa GPART, ul. Wyzwolenia 51 E/73, 80-537 Gdańsk,
6. EVER GROUP, ul. Wolności 40/25, 41-500 Chorzów

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro


1. Zapytanie ofertowe na rzutnik.pdf

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

1. Zapytanie ofertowe na kupno mebli konferencyjnych.pdf
2. Zapytanie ofertowe na psychologa oraz doradcę zawodowego.pdf

3. Zapytanie ofertowe na zamówienie plakatów.pdf

DIAGNOZA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W dniu 27 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu. Spotkanie otworzył Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- Pani Ewa Szczegodzińska. Serdeczne słowo oraz zadowolenie z rozpoczynającego się projektu 2012 r. wyraziła także Koordynator projektu Pani Krystyna Góra. Beneficjenci zostali poinformowani o szczegółach udziału w projekcie, zostały podpisane niezbędne dokumenty oraz zawarte kontrakty socjalne z uczestnikami projektu. Pracownik Socjalny tut. Ośrodka - Pani Agnieszka Piwowarska przeprowadziła z uczestnikami projektu diagnozę potrzeb uczestników projektu. 15 beneficjentów ostatecznych na podstawie ankiet określili swoje potrzeby i oczekiwania wobec projektu. Poprzez w/w narzędzie diagnozy beneficjenci ocenili swoją sytuację na rynku pracy, swoje predyspozycje, określili swoje propozycje dotyczące szkoleń zawodowych. Podczas rozmowy z uczestnikami, największym powodzeniem cieszyły się następujące kursy zawodowe: kierowca wózka widłowego, spawacz metodą TIG i MAG oraz kosmetyczka. Szkolenia w ramach projektu rozpoczną się od warsztatów psychologicznych oraz warsztatów z doradcą zawodowym. A następnie beneficjenci rozpoczną kursy zawodowe. Każdy z uczestników projektu z momentem podpisania dokumentów zobowiązał się do regularnego uczestnictwa w szkoleniach oraz wyjazdach integracyjnych. Udział w projekcie jest całkowicie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną objęci dodatkowymi działaniami w postaci:

- ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłek pieniężny po zakończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników projektu,
- wyjazd integracyjny do miasta Wrocławia- dla uczestników oraz ich rodzin.
- wyjście do kina na wybrany film.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY RAMOWEJ NA 2012 r.


W dniu 6 kwietnia 2012 r. został podpisany aneks do umowy ramowej na 2012 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Rozprza, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Teraz Czas na Ciebie''. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej'', Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej''.

Budżet projektu wynosi: ze środków europejskich- 148 494,69 zł, budżet państwa 7861,48 zł, wkład własny:18 343,46 zł.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU "Teraz czas na Ciebie"


W dniu 26 marca 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy odbędzie się ostateczna rekrutacja uczestników do projektu "Teraz czas na Ciebie". Koordynator projektu - Pani Krystyna Góra spośród grupy osób zainteresowanych zaprosi do udziału w projekcie 15 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn). Zostanie utworzona także lista rezerwowa uczestników.
Następnie pracownik socjalny - Pani Agnieszka Piwowarska przeprowadzi diagnozę uczestników projektu, mając na celu wyłonienie ich potrzeb i oczekiwań wobec projektu. Po zakończonej rekrutacji uczestnicy podpiszą kontrakty socjalne oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie.


SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL,
PODDZIAŁANIE 7.1.1 "TERAZ CZAS NA CIEBIE"


W dniu 27 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie "Teraz czas na Ciebie", realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1.
Wśród uczestników spotkania znalazło się 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn). Podczas spotkania omówiono specyfikę projektu oraz przedstawiono proponowane rodzaje wsparcia. Osoby zainteresowane wypełniły ankiety, dokonując w ten sposób ocenę aktualnej sytuacji życiowej, zbadanie poziomu motywacji do zmian dotychczasowego trybu życia oraz chęci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Spotkanie poprowadził Koordynator projektu Pani Krystyna Góra, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Szczegodzińska oraz pracownicy socjalni.
Po spotkaniu uczestnicy zostali powiadomieni o terminie rekrutacji uczestników do projektu


W dniu 10 listopada 2011 r. został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi nowy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu "Teraz Czas na Ciebie" na rok kalendarzowy 2012.
Zainteresowanych udziałem w projekcie w 2012 r. zapraszamy do biura projektu.

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego