OPS Rozprza


Idź do treści

Projekt 2013

Projekty POKL


Raport z badań ewaluacyjnych projektu
„Teraz czas na Ciebie”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

Raport z badań.pdf

PODSUMOWANIE PROJEKTU
,,TERAZ CZAS NA CIEBIE’’ W 2013 R.

Projekt „Teraz czas na Ciebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Podsumowanie projektu.pdf

Jednodniowa wycieczka do krainy bajkowej w Zatorze dla uczestników projektu
,, Teraz czas na Ciebie ’’oraz ich dzieci


W dniu 02.12.2013 r. odbyła się jednodniowa wycieczka dla uczestników oraz ich dzieci do miejscowości Zator – do parku Św. Mikołaja .
Celem wycieczki była integracja uczestników, wyjście poza ramy własnego środowiska i poszerzenie horyzontów, a także sprawienie dzieciom uczestników miłej niespodzianki.

Relacja z wycieczki - pdf.

OGŁOSZENIE


W dniu 29.11.2013 r. uczestnicy projektu "Teraz czas na Ciebie" otrzymali wsparcie w postaci zasiłku celowego, będącego wkładem własnym w projekt tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozprza, 12.11.2013 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej dla 39 osób (18 uczestników projektu oraz 18 osób towarzyszących + 3opiekunów) do miasta Zator, informuję, iż została wybrana oferta firmy:


PPUHiTT ,,WENUS''
Joanna Dukowska
97-340 Rozprza, ul. Piotrkowska 11

pełna treść

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę- zorganizowania jednodniowej wycieczki turystycznej, w ramach projektu "Teraz czas na Ciebie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zapytanie ofertowe na wycieczkę.pdf
2. Formularz oferty na wycieczkę.pdf


ORGANIZACJA STAŻU

W dniu 01 października 2013r. rozpoczął się staż zawodowy dla 1 uczestnika szkolenia zawodowego ,,spawacz metodą MAG-135 oraz TIG-141''- realizowany w ramach projektu ,,Teraz czas na Ciebie'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Staż będzie realizowany przez okres 3 miesięcy w firmie
Pana Macieja Misztalda,
METAL-BUD
97-340 Rozprza
Niechcice, ul. Zakładowa 7/8

Uczestnik projektu podjął staż na stanowisku ; Spawacz konstrukcji stalowych.

Przewidziane zakończenie stażu to 31 grudzień 2013r.1. Regulamin odbycia stażu.pdf
2. Program stażu.pdf


OGŁOSZENIE


W dniu 26.09.2013r. zakończyło się szkolenie dla 8 uczestników projektu w zakresie:
- SPAWACZ METODĄ MAG-135 I TIG-141, w wymiarze 240 h na uczestnika.
Uczestnicy w dniu 27 września 2013 r. zdali z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy.OGŁOSZENIE


W dniu 16.09.2013r. zakończyło się szkolenie dla 5 uczestników projektu w zakresie:
-
OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO, w wymiarze 67 h na uczestnika projektu,
w tym 52 h zajęć teoretycznych i 15 h zajęć praktycznych na uczestnika projektu.

Uczestnicy zdali egzamin końcowy i tym sposobem zdobyli uprawnienia zawodowe


OGŁOSZENIE


W dniu 11.09.2013r. zakończyło się szkolenie dla 5 uczestników projektu w zakresie:
-
PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY Z OBSŁUGĄ PROGRAMU PŁATNIK,
w wymiarze 100 h na uczestnika projektu.
Uczestniczki zdały egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.OGŁOSZENIE

W dniu 02.09.2013r. rozpocznie się szkolenie dla 5 uczestników projektu w zakresie:
-
OBŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO , w wymiarze 67 h na uczestnika, w tym 52 h
zajęć teoretycznych i 15 h zajęć praktycznych na uczestnika projektu.
Zajęcia będą się odbywać w Agencji Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia
Kierowców ,,OLIMP'' w Piotrkowie Tryb.


OGŁOSZENIE

W dniu 22.08.2013r. rozpoczęło się szkolenie dla 5 uczestników projektu w zakresie:
- PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY Z OBSŁUGĄ PROGRAMU PŁATNIK,
w wymiarze 100 h na uczestnika projektu.

Zajęcia będą się odbywały w Centrum Edukacji ,,Oświata'' w Piotrkowie Tryb.

OGŁOSZENIE

W dniu 19.08.2013r. rozpoczęło się szkolenie dla 8 uczestników projektu w zakresie:
-
SPAWACZ METODĄ MAG-135 i TIG-141, w wymiarze 240 h na uczestnika
projektu.
Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Tryb.

Rozprza, 02.08.2013 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszych ofert i zakończeniem postępowania na
zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych informuję, iż zostały wybrane oferty firm:

1. Wybór oferty na kadry i płace.pdf
2. Wybór oferty na spawacza.pdf
3. Wybór oferty na wózki widłowe.pdf

Rozprza, 17.07.2013 r.


Zapytanie ofertowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,Obsługa wózków jezdniowych'', celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu "Teraz czas na Ciebie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


1.
Zapytanie ofertowe na wózki widłowe.pdf
2. Formularz oferty na wózki widłowe.pdf

Rozprza, 17.07.2013 r.


Zapytanie ofertowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,Spawacz metodą MAG-135 oraz TIG-141'', celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu "Teraz czas na Ciebie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


1.
Zapytanie ofertowe na spawacza.pdf
2. Formularz oferty na spawacza.pdf

Rozprza, 17.07.2013 r.Zapytanie ofertowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia ,,Pracownik kadrowo- płacowy z obsługą programu Płatnik'', celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla Projektu "Teraz czas na Ciebie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


1. Zapytanie ofertowe na pracownika kadrowo-płacowego z obsługą programu '' Płatnik''.pdf
2. Formularz oferty na kadry i płace.pdf

DIAGNOZA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W dniu 15 maja 2013 r. o godz. 09.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- Panią Ewę Szczegodzińską oraz Panią koordynator projektu- Panią Krystynę Górę. Beneficjenci ostateczni zostali poinformowani o najważniejszych zasadach uczestnictwa w projekcie oraz zostały podpisane niezbędne dokumenty z uczestnikami projektu. Pani Jolanta Lewińska- starszy pracownik socjalny tut. Ośrodka przeprowadziła z 18 uczestnikami projektu diagnozę potrzeb uczestników projektu. W ankiecie diagnozy uczestnicy mogli ocenić swoje potrzeby, a także oczekiwania wobec proponowanych form wsparcia. Z ankiety wynika, iż największym powodzeniem cieszyły się następujące kursy zawodowe; obsługa wózka widłowego, spawacz metodą TIG i MAG oraz kadry i płace. Jak co roku szkolenia rozpoczną się warsztatami psychologicznymi oraz aktywnego poszukiwania pracy. Zaraz po ich ukończeniu rozpoczną się kursy zawodowe. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną objęci dodatkowymi działaniami w postaci:
- ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłek pieniężny po zakończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników projektu,
- wycieczka do miejscowości Zator- dla uczestników oraz ich dzieci.Uczestnicy Projektu ,,Teraz Czas na Ciebie'' w 2013r.OGŁOSZENIE

W dniu 24.06.2013r. rozpoczęło się szkolenie dla 18 uczestników projektu w zakresie:

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w wymiarze 120 h na uczestnika projektu,
- warsztaty psychologiczne, w wymiarze 120 h na uczestnika projektu,

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy, ul. Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza, w biurze projektu. Szkolenie jest przeprowadzone przez Centrum Edukacji Oświata z Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozprza, dn. 22.05.2013r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o cenę na:


opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych - wybrano ofertę firmy:

pełna treść

Rozprza, 28.05.2013 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty i zakończeniem postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 18 uczestników projektu w zakresie: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty psychologiczne, informuję, iż została wybrana oferta firmy:

pełna treść


Rozprza, 29.04.2013 r.Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy - w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro - zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującego zamówienia:

- warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy
- warsztaty psychologiczne

1. Pełna treść oferty
2. Formularz oferty na warsztaty psychologiczne i doradztwo.pdf

Rozprza, 29.04.2013 r.Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy - w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro - zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującego zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :
opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych:

  • plakatów - 20 szt.


1. Pełna treść oferty
2. Formularz oferty na zapytanie o plakaty.pdf

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,,TERAZ CZAS NA CIEBIE''
w 2013 R.

w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w biurze projektu odbędzie się ostateczna rekrutacja uczestników do projektu systemowego ,,Teraz czas na Ciebie''. Z zainteresowanymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Koordynator projektu-Pani Krystyna Góra spośród grupy zainteresowanych zaprosi do udziału w projekcie 18 osób(10M i 8 K), które będą stanowić grupę docelową projektu. Zostanie również utworzona lista rezerwowa licząca 3(trzech)kandydatów. Rekrutację do projektu zakończy podpisanie kontraktów socjalnych przez beneficjentów ostatecznych oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.


PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY RAMOWEJ NA 2013 R.


W dniu 16 kwietnia 2013 r. został podpisany aneks do umowy ramowej na 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Rozprza, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Teraz czas na Ciebie'' w 2013 r. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznych'', Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej'' . Budżet projektu wynosi 156546,82 zł, w tym wkład własny w wys.16437,42zł .


ZATWIERDZENIE WNIOSKU PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI.


W dniu 26 lutego 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu systemowego POKL Poddziałanie 7.1.1 ,,Teraz czas na Ciebie'' na 2013 r. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy. Kwota dofinansowania to 140 109,40 zł.


SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL PODDZIAŁANIE 7.1.1 ,,TERAZ CZAS NA CIEBIE''


15 lutego 2013 r. o godz.10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy odbyło się spotkanie informacyjne dot. udziału w projekcie systemowym POKL Poddziałanie 7.1.1 ,,Teraz czas na Ciebie''. Na spotkanie przybyło 30 osób zainteresowanych, będących świadczeniobiorcami tut. Ośrodka. Pracownicy socjalni wraz z koordynatorem przedstawili główne idee projektu, omówili jakie warunki należy spełniać, aby zostać uczestnikiem projektu oraz przedstawili różne rodzaje wsparcia. Chętnych poinformowano również o zawarciu kontraktu socjalnego. Zainteresowani wypełnili ankietę potrzeb szkoleniowych, ocenili także swoją sytuację życiową oraz zbadali poziom motywacji do zmiany obecnego trybu życia. Po spotkaniu uczestnicy zostali powiadomieni o terminie rekrutacji uczestników do projektu.
Spotkanie poprowadziła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej-Pani Ewa Szczegodzińska oraz Koordynator projektu ,,Teraz czas na Ciebie''- Pani Krystyna Góra. Na spotkaniu byli obecni także pracownicy socjalni.

INFORMACJA


W dniu 19 grudnia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy wysłał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi nowy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu na rok kalendarzowy 2013.


licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego