OPS Rozprza


Idź do treści

Statut

Załącznik
do Uchwały Nr XXVII /25/09
Rady Gminy w Rozprzy
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
___________________________________________________________________________

S t a t u t
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy

___________________________________________________________________________


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn.zm.), zwanej dalej "ustawą",
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz.2104 z późn.zm.),
4) innych ustaw,
5) statutu Gminy Rozprza,
6) aktów prawnych Rady Gminy i Wójta, dotyczących spraw z zakresu pomocy społecznej,
7) porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego,
8) niniejszego statutu.

§ 2


1. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Rozprza.
2. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren gminy Rozprza.

§ 3


1. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
2. Merytoryczny nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Łódzki.


Rozdział II
Zakres działalności


§ 4


1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, określone w art.17 i 18 ustawy.
2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z przepisami prawa oraz z ustaleniami Wójta Gminy.
3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami Wojewody.

§ 5


Ośrodek może prowadzić działalność opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

§ 6


Ośrodek może realizować inne zadania gminy wynikające z innych ustaw na podstawie upoważnień udzielonych przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 7


1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, środowiskiem lokalnym oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz z administracją rządową w województwie.
3. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej spoza terenu gminy.


Rozdział III
Organizacja i zarządzanie


§ 8


1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.
2. Czynności w zakresie stosunku pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy, w tym zatrudnia go i zwalnia, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.
4. Kierownika Ośrodka zastępuje w czasie jego nieobecności Zastępca Kierownika Ośrodka. Zastępca Kierownika realizuje także sprawy wynikające z powierzonego mu zakresu działania.


§ 9


1. Kierownik Ośrodka odpowiada przed organami gminy za właściwą realizację zadań powierzonych Ośrodkowi oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych Ośrodkowi środków finansowo - rzeczowych.
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10


Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
2) realizowanie polityki kadrowej, zatrudnianie pozostałych pracowników Ośrodka oraz wykonywanie w stosunku do nich czynności wynikających ze stosunku pracy,
3) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Ośrodku,
4) dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
5) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień,
6) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

§ 11


Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 12


Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny Ośrodka, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§ 13


Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Kierownika.


Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie


§ 14


1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Rozprza.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 15


1. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową.
2. Ośrodek może realizować swe zadania przy pomocy innych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 16


Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Kierownika Ośrodka w oparciu o uchwałę budżetową Rady Gminy.

§ 17


W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Kierownik Ośrodka kieruje się zasadami legalności, rzetelności, efektywności i celowości.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 18


Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy.

§ 19


Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

§ 20


W pozostałych sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego