OPS Rozprza


Idź do treści

Swiadczenia rodzinne

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia rodzinne


Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.).


Świadczenia rodzinne to:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z pokryciem wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliw ości dojazdu lub zamieszkania),

2) zasiłek pielęgnacyjny,
3) świadczenie pielęgnacyjne,
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Osobami uprawnionymi do zasiłku rodzinnego są:
1) rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka,
2) opiekun faktyczny dziecka,
3) osoba ucząca się, tj. osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2) 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3) 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od kryterium dochodowego i przysługuje, jeżeli miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł miesięcznie, na okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.


Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • ojciec dziecka jest nieznany,

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje w wysokości 60 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia oraz 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia. Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje w wysokości 100 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły
artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum
w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku
dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i
obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na
dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1064 r. Nr 9, poz.59 z późn.zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy ta osoba nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Osoba powyżej 16 roku życia wymagająca opieki musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której
ciąży obowiązek alimentacyjny, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z
całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie,

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków
związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzicom bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Jak uzyskać pomoc

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.licznik odwiedzin Darmowe liczniki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego